უზენაესი სასამართლოს აპარატი

მართლმსაჯულების დაუბრკოლებლად განხორციელების, სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების, სასამართლო სტატისტიკის ანალიზის, აგრეთვე სასამართლოს სხვა საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქმედებენ სასამართლოთა აპარატები.

სასამართლოს აპარატის ორგანიზაციულ ხელმძღვანელობას ახორციელებს სასამართლოს მენეჯერი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.
უზენაესი სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის წესი განისაზღვრება უზენაესი სასამართლოს აპარატის რეგლამენტით, რომელსაც ამტკიცებს უზენაესი სასამართლოს პლენუმი.

  • უზენაესი სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებთან საკონტაქტო ნომრები
სახელი, გვარი თანამდებობა / კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
აკაკი მაისურაძე პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სასამართლოს მენეჯერი  2 93-47-22  
მარიამ მახვილაძე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მისაღები 2 98-21-01  
პლენუმისა და დიდი პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
გულიკო ორთოიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 93-42-76  
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
შორენა კობახიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 99-02-86 5588
ფინანსების მართვისა და ლოჯისტიკის ცენტრი
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ირაკლი გოცირიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ცენტრის უფროსი 2 92-18-35 5505
ქეთევან კაკაურიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მთავარი ბუღალტერი 2 98-20-91  
ანალიტიკური განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
მარინე კვაჭაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ანალიტიკური განყოფილების უფროსი 2 98-20-77   
   ადამიანის უფლებათა ცენტრის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი  2 98-51-72  
  კვლევისა და ანალიზის ცენტრის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 98-51-72  
ელენე ღვინჯილია კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - უფროსი კონსულტანტი 2 98-51-72  
გულიკო მჭედლიშვილი კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - უფროსი კონსულტანტი 2 98-51-72  
მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ზვიად ხუჯაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის უფროსი 2 93-12-62  
ეკა გოგიჩაიშვილი

კანცელარია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - კანცელარიის უფროსი
2 99-70-01  
ნინო სუჯაშვილი

არქივი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, არქივის კონსულტანტი 
2 98-20-78  
 სტატისტიკის სექტორი 
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ლია მჭედლიშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სტატისტიკის სექტორის უფროსი 2 93-44-87   
მაია გარსიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მთავარი კონსულტანტი 2 93-44-87  
ნათია მახაჭაშვილი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  კონსულტანტი 2 93-44-87  
მარიკა მაღალაშვილი

საგამომცემლო სექტორი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საგამომცემლო სექტორის მთავარი კონსულტი
2 98-20-75  
 სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ნინო შონია მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 99-03-42  
გიორგი მაჭავარიანი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე 2 99-85-07  
  2 98-20-89   
იოსებ მარგებაძე 2 93-45-16  
ხათუნა გოგაშვილი 2 98-20-89  
მაია ბებია 2 98-20-98  
მარიამ მითაიშვილი 2 93-57-41  
თამთა საჯაია 2 98-20-89  
სოფიკო გოგელია პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 93-33-59  
თეა ფერაძე 2 93-33-59  
შორენა მჭედლიშვილი 2 98-20-98  
გიორგი შალამბერიძე 2 99-96-23  
ვანო გენებაშვილი  2 93-57-41  
თინათინ წერეთელი 2 99-96-23  
ლია კახუაშვილი მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 99-06-80  
ნოდარ ბერიძე 2 99-06-80  
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
გიორგი გეგელია მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 99-92-67  
ხატია ბერიკაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე 2 99-92-65  
მარიამ ოზიაშვილი 2 93-48-57   
ეკატერინე მეტრეველი 2 98-20-94  
ლია ქემოკლიძე 2 92-34-90  
ანა ბროლაძე 2 99-62-39  
მაკა დარჯანია 2 92-18-27  
მანანა ლაბაური 2 92-26-24  
სალომე გიორგაძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 99-92-65  
ნინო კოშკაძე 2 93-48-57  
  რეფერენტი 2 99-04-17  
მარიამ ზარიძე 2 99-04-17  
სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
თეა თავხელიძე  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 93-34-78  
ილონა გაგუა  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მთავარი კონსულტანტი - მოსამართლის თანაშემწე 2 99-04-45  
მარიკა წულაძე  2 99-78-30  
ნათია ქემერტელიძე 2 98-20-87  
ირინე როყვა 2 99-04-45   
ხატია ხატიაშვილი  2 93-33-26  
სალომე შენგელია  2 93-42-85  
სალომე კვერღელიძე 2 98-21-05  
ია გოლეთიანი 2 99-84-03  
ნათია შარიქაძე 2 98-20-87  
ნინო ჩაკვეტაძე 2 99-84-03  
ანნა ყიზილაშვილი    
ირაკლი კალანდაძე  2 93-42-85  
შორენა ღირსიაშვილი 2 99-04-45  
ნათია კარანაძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 99-04-45   
მარიამ ქაშიაშვილი 2 99-85-97  
გულიკო დოიჯაშვილი 2 99-85-97  
მარიამ სულაბერიძე 2 93-42-85  
თამთა ქაშიბაძე 2 98-20-97  
  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი სპეციალისტი 2 93-63-27  
მაია ჯინორია 2 93-63-27  
საკვალიფიკაციო და სადისციპლინო პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ნანა თხელიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საკვალიფიკაციო პალატის მთავარი კონსულტანტი 2 99-65-25  
თავმჯდომარის ბიურო
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ნათია ჯუღელი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ბიუროს უფროსი 2 98-51-72 5586
  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, სახელმწიფო უწყებებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის კოორდინატორი    
სანდრო ჯორბენაძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მდივანი 2 99-04-18  
მაკა ტუფურია მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 93-49-28  
მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ხათუნა ჩარკვიანი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი კონსულტანტი 2 93-23-08  

 

ბიბლიოთეკა
სახელი,  გვარი თანამდებობა /კატეგორია ტელეფონი შიდა ტელეფონი
ლაურა ვალიშვილი მთავარი სპეციალისტი 2 93-15-47  

 

ივნისი 2024

  • Previous month
  • Next month
ივნისი 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

banermuz

სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა

sajaro

tamashi

Tour

saqartvelossasamartloebi