პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა
 1. ზოგადი ინფორმაცია სასამართლოს შესახებ
1.1 სასამართლოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა  განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  04.09.2020
1.2 სასამართლოს საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  30.01.2019
1.3 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2018 წლის ანგარიში მართლმსაჯულების მდგომარეობის შესახებ ქვეყნდება ყოველწლიურად  04.06.2019
1.4 სასამართლო სისტემის სტრატეგია 2017-2021 წლებისთვის განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში  04.06.2019
1.5 სასამართლოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, წევრების, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  30.06.2017
1.6 სასამართლოს მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში        01.03.2014
2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  30.01.2019
2.3 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადების ფორმა, ნიმუში და შევსების ინსტრუქცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  01.03.2014
2.4 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  01.03.2014
2.5 სასამართლოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად  10.12.2019
2.6 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება კვარტალურად  04.10.2022
3. ინფორმაცია სასამართლოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
3.1 სასამართლოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  26.11.2020
3.2 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სასამართლოში კონკურსის ჩატარების წესებს განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  25.03.2020
3.3 სასამართლოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში ქვეყნდება კვარტალურად 27.12.2021
4. ინფორმაცია სასამართლოსმიერ განხორციელებული სახელმწიფო
შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად  15.10.2020
4.2 სასამართლოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით ქვეყნდება კვარტალურად  18.01.2021
4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად  18.01.2021
4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები ქვეყნდება კვარტალურად 18.01.2021
5. ინფორმაცია სასამართლოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
5.1 სასამართლოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები ქვეყნდება კვარტალურად  18.01.2021
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად  18.01.2021
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნდება კვარტალურად  18.01.2021
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) ქვეყნდება კვარტალურად  18.01.2021
5.5 სასამართლოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით ქვეყნდება ყოველწლიურად  18.01.2021
5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად  18.01.2021
5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად  18.01.2021
5.8 სასამართლოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად  18.01.2021
5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად  18.01.2021
5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სასამართლოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად  18.01.2021
5.11 ინფორმაცია სასამართლოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა ქვეყნდება ყოველწლიურად  18.01.2021
5.12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სასამართლოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად  18.01.2021
5.13 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სასამართლოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში  18.01.2021
6. სამართლებრივი აქტები
6.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სასამართლოს საქმიანობასთან  ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში  29.06.2020
6.2 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სასამართლოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში  30.01.2019
7. სხვა საჯარო ინფორმაცია
7.1 სასამართლოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  01.03.2014
7.2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სასამართლოს მიერ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  31.03.2015
7.3 სასამართლოს საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში  25.03.2022

მაისი 2024

  • Previous month
  • Next month
მაისი 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

banermuz

სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა

sajaro

tamashi

Tour

saqartvelossasamartloebi