მნიშვნელოვანი განმარტებები

სასამართლო რეფორმის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებაა. ამ კუთხით კი საქართველოს უზენაეს სასამართლოს და მის გადაწყვეტილებებს უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს.
ამ რუბრიკის მეშვეობით,  გეძლევათ საშუალება გაეცნოთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს.

№1 მოტყუებით ქონებრივი დაზიანებისა და თაღლითობის განსხვავება (საქმე №2104აპ-07)

№2 ნარკოტიკული დანაშაულის დამამძიმებელი გარემოებები (საქმე №937აპ-09)

№3 პირადობის მოწმობის გატაცება (საქმე №382აპ-09)

№4 ყალბი დასკვნის გაცემისა და ყალბი დოკუმენტის დამზადების განსხვავება (საქმე №357აპ-11)

№5 დანაშაულის შეუტყობინებლობა  (საქმე №175აპ-11) 

№6  ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო გასაჩივრების სუბიექტი (საქმე №1აგ-12)

№7 სიტყვისა და გამოხატვის, აგრეთვე პრესის თავისუფლების მნიშვნელობა (საქმე ას-1278-1298-2011)

№8 კონკრეტული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის სუბიექტთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-724-696(კ-08)

№9. არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებელი სუბიექტის უფლებამონაცვლედ მიჩნევასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-787-761 (კ-10))

№10.  მშობიარობის გამო დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-190-187 (კ-11)).

№11. აღმჭურველი აქტის ბათილად გამოცხადებასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-201-195 (კ-09)).

№12. ვალდებულების შესრულების და ხელშეკრულების მოქმედების ვადების გამიჯვნასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-1034-992(კ-09)).

№13.  დავის მხარეების იდენტურობასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-482-461(კ-08) და საქმე №ბს-1058-1016(2კს-09)).

№14.  სამართალდარღვევის განმეორებითად მიჩნევასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-903-877(კ-10)).

№15. სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისათვის სატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თაობაზე (საქმე №ას-254-239-2010).

№16. „საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მოსარგებლის უფლებასთან დაკავშირებით ამ უკანასკნელის მიერ დაკავებული საცხოვრებელი სადგომის დანგრევის შემთხვევაში (საქმე №ას-266-250-2011).

№17. დივიდენდის სამართლებრივი ბუნების შესახებ (საქმე №ას-1328-1170-2010).

№18. სამკვიდროს მიღების ვადის გაგრძელების საკითხთან დაკავშირებით (საქმე №177-167-2011)

№ 19. მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულებისა და კრედიტორის მიერ ამ შესრულების მიღების ფაქტის დადასტურებასთან დაკავშირებული საკითხის თაობაზე (საქმე №1541-1547-2011).

№20. სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების შეზღუდვის თაობაზე (საქმე №ა-998-ა-7-2011).

№21. სამოქალაქო საქმის განხილვაში ორდერის საფუძველზე მონაწილე ადვოკატის უფლებამოსილების ფარგლებთან ( მოცულობასთან) დაკავშირებით (საქმე №ას-1614-1608-2011 და საქმე №ას-1269-1289-2011)

№22. ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გასაღების ხერხთან დაკავშირებით (იხ. განჩინება №345აპ-11).

№23. ზღვარი თაღლითობისას დანაშაულის მცდელობასა და დამთავრებულ დანაშაულს შორის (იხ. განჩინება №1106აპ-10).

№24. კანონიერ ნდობასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-1153-1142(კ-11)).

№25.  დისკრეციულ უფლებასთან დაკავშირებით (საქმე 1655-1627(კ-11)).

№26. სააღსრულებო საფასურის დაკისრებასთან დაკავშირებით (საქმე № ბს-818-812(კ-11)).

№27. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების მზღვეველზე გადაცემის ფარგლებთან დაკავშირებით (საქმე Nას-581-549-2011).

№28. დაგირავებული ქონების სახელმწიფოს საკუთრებაში გადასვლისას გირავნობის შენარჩუნებისა და ამ შემთხვევაში გამოსაყენებელი ნორმების (კანონის ანალოგია) თაობაზე (საქმე №ას-743-699-2012)

№29. სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში საპროცენტო სარგებლისა და ვალდებულების დარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით (საქმე Nას-1701-1685-2011).

№30. თაღლითობისას მნიშვნელოვანი და დიდი ოდენობით ზიანის განსხვავება (საქმე № 236აპ-12)

№31. ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვისას დაუშვებელია „ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათების გავრცელება/გამოყენება მსჯავრდებულთა მიმართ (საქმე №31აგ-12).

№32. ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვისას სასამართლო არ არის უფლებამოსილი იმსჯელოს დანიშნული სასჯელის მსჯავრდებულის პიროვნებასა და მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმესთან შესაბამისობის თაობაზე (საქმე №39აგ-12).

№33. საქმის საკასაციო წესით (შესაბამისად სააპელაციო წესით) განხილვისას სამართლებრივად შეუძლებელია ბრალდების მხარის მიერ ბრალდებაზე უარის თქმა (საქმე №370აპ-12). 

№34. ახლად გამოვლენილ გარემოებებთან დაკავშირებით საკასაციო საჩივრის განხილვის ფარგლები (საქმე №142აგ-12).

№35. სისხლის სამართლის პროცესში შეურაცხაობის საკითხის დადგენასთან დაკავშირებით (საქმე №3აგ-13)

№36. გამარტივებული წარმოებით საქმის განხილვის თაობაზე საპროცესო დოკუმენტებში აღნიშვნისა და კანონით დადგენილი შემჭიდროებული ვადების დაცვის სავალდებულობის შესახებ (№ას-937-880-2012).

№37. სამოქალაქო კოდექსის 413-ე მუხლით გათვალისწინებული არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების თაობაზე (საქმე Nას-1156-1176-2011).

№38. იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ფარგლებთან დაკავშირებით (საქმე Nას-285-269-2011).

№39.  მიწის ქონების გადასახადის დავალიანების გამო ქონებაზე ყადაღის დადების მართლზომიერებასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-1774-1742(კ-11)).

№40. აპელანტის მოწინააღმდეგე მხარის მიერ შესაგებლის წარუდგენლობისას სასამართლოს მიერ შესაფასებელ გარემოებებთან დაკავშირებით  (№ას-1532-1435-2012).

№41. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრის მფლობელობიდან საერთო საკუთრების გამოთხოვის საფუძვლებისა და ამ  საკითხზე ამხანაგობის თავმჯდომარის უფლებამოსილების თაობაზე (საქმე №ას-1098-1029-2012). 

№42. მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული სიცოცხლის დაზღვევისას რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით (Nას-663-624-2011).

№43. სარკინიგზო გადაზიდვებისას ტვირთის დაყოვნებით  გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების საკითხის გადასაწყვეტად დასაშვები მტკიცებულებების თაობაზე (საქმე №ას-792-1007-08).

№44. უნებართვო მშენებლობისთვის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-391-386(3კ-12))

№45, საჯარო აუქციონზე შეძენილ უძრავ ქონებაზე საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების გადასვლასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-34-34(3კ-12)).

№46. მართლზომიერ მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-22-22(კ-12)).

№47. იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-348-345(კ-11)).

№48. საჯარო რეესტრში ყადაღის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-1747-1703(კ-10)).

№49. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირთათვის დევნილის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-142-141(კ-12)).

№50. იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ საარსებო შემწეობის დანიშვნაზე წერილობითი თანხმობის წარდგენასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-1256-1220(კ-10)).

№51. ,,მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის“ დეფინიციასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-1896-1849(კ-10)).

№52. მიწის ნაკვეთების საზღვრების გადაფარვასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-367-363(კ-12)).

№53. ,,სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სახელმწიფო  სავალო ვალდებულებების დაფარვის წესთან დაკავშირებით (საქმე #ბს-622-610(კ-12)).

№54. განსჯადობასთან დაკავშირებით (#ბს-425-414(გ-13)).

№55. ნარდობის ხელშეკრულებისას გადახარჯვის ანაზღაურების თაობაზე (ას-888-834-2012).

№56. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ 2014 წლის 25 თებერვალს მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საუარესოდ შებრუნების საკითხზე (საქმე #227აპ-13)

№57. უძრავ ნივთზე უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის, როგორც გარიგების ფორმის თაობაზე (№ას-1529-1443-2012)

№58. საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ბოლო ჩანაწერის მნიშვნელობის თაობაზე (№ას-340-325-2012)

№59. სარჩელში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივად მოსარჩელისაგან განსხვავებულად შეფასების შესაძლებლობისა და ამ შესაძლებლობის რეალიზების პირობებში ორივე მხარის ინტერესების დაცვის აუცილებლობის თაობაზე (№ას-1350-1275-2012)

№60.  სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა, რითაც ზღვარი გაავლო ბინის ხელშეუხებლობის დარღვევისა და იძულების დანაშაულებს შორის (იხ. განაჩენი #202აპ-13)

№61. საჯარო რეესტრის უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფციაზე, როგორც მესამე პირთა დაცვის საშუალების თაობაზე (№ას-189-182-2013)

№62. სასამართლო ხარჯების, როგორც დამოუკიდებელი დავის საგნის არსებობის თაობაზე (№ას-165-158-2013)

№63. სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა  განაჩენთა ერთობლიობისას წინა განაჩენით დანიშნული დამატებითი სასჯელის ბოლო განაჩენისათვის მიმატებასთან მიმართებით (საქმე #100აპ-14)

№64. სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ 2014 წლის 13 ივნისს მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა, საქართველოს სსკ-ის 2381–ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის სუბიექტთან მიმართებით(საქმე №103აპ-14)

№65. სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ 2014 წლის 28 ივლისს მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საქართველოს სსკ-ის 273-ე მუხლთან მიმართებით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევიდან წარმოშობილი პასუხისმგებლობის ჭრილში. (საქმე №134აპ-14)

№66 ორსული საჯარო მოსამსახურის სამსახურიდან განთავისუფლებასთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-388-377(კ-13);   საქმე №ბს-463-451(კ-13))

№67 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკის გამოყენება კიდევ უფრო შედეგიანი ხდება. მოცემული პრაქტიკა შეეხება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილ ხულიგნობას.

№68. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ  2014 წლის  30 დეკემბერს    მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 2591-ე მუხლთან დაკავშირებით. (№ას-1161-1106-2014)

№69. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ავტომანქანის, როგორც მოძრავი ნივთის, შეძენისას საკუთრების უფლების წარმოშობისა და უფლებრივი ნაკლის მქონე ნივთზე ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების  სამართლებრივ შედეგებთან დაკავშირებით (საქმე №ას-658-625-2014).

№70. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა მტკიცებულებათა შეფასების არა მარტო პროცესუალურ, არამედ მატერიალურსამართლებრივ კრიტერიუმებზე (საქმე№ას-872-830-2013).

№71. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლის შესახებ (საქმე #ბს-854-836 (კ-12)).

№72. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულმა საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ დავების განსჯადობასთან დაკავშირებით (საქმე #ბს-424-413(გ-13)).

№73. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ვინდიკაციურ მოთხოვნებთან დაკავშირებით (საქმე №ას-899-857-2013).

№74. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ელექტროგადამცემი ხაზით სარგებლობისათვის კომპენსაციის განსაზღვრის წესისა და მოცულობის თაობაზე (საქმე №ას-803-762-2013).

№75. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა სისხლის სამართლის საქმეზე დაკითხულ მოწმეთა ჩვენებების სამოქალაქო საქმეზე მტკიცებულებად მიჩნევისა და სააპელაციო სასამართლოს მიერ ახალი მტკიცებულებების გამოთხოვის საკითხზე (საქმე №ას-788-748-2013).

№76. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ 2015 წლის 13 მარტს მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა, რომლითაც განსაზღვრა ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის ფარგლები (საქმე №83აგ-14).

№77. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ხელშეკრულების ბუნდოვანი გამონათქვამების განმარტებასთან დაკავშირებით. (საქმე #ას-1144-1090-2014)

№78. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა კომპანიის საგადასახადო ვალდებულებებისათვის კომპანიის პარტნიორებისა და დირექტორის პირადი პასუხისმგებლობის  თაობაზე (საქმე #ას-1307-1245-2014 და საქმე #ას-1158-1104-2014).

№79. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საზიარო უფლების გაუქმების სამართლებრივ ასპექტებთან დაკავშირებით (საქმე #ას-1148-1094-2014).

№80. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა სამოქალაქო საქმეში პირადი შეხვედრისას განხორციელებული საუბრის ფარული აუდიოჩანაწერის დაუშვებელ მტკიცებულებად მიჩნევის თაობაზე (იხ.№ას-1155-1101-2014).

№81. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა კრედიტორისა და მოვალის ურთიერთობებში კეთილსინდისიერებისა და გულისხმიერების მოვალეობის დარღვევის შედეგად კრედიტორის მიერ უფლების ბოროტად გამოყენების თაობაზე (№ას-1338-1376-2014 ).

№82. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა სააღსრულებო ფურცლის მოქმედების ნაწილობრივ შეჩერებასთან დაკავშირებით (საქმე №ას-786-743-2015).

№83. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში, მიუღებელი შემოსავლის სახით, დამდგარი ზიანის ანაზღაურების დაკისრებისათვის აუცილებელ სამართლებრივ ასპექტებთან დაკავშირებით (საქმე №ას-459-438-2015).

№84. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა არაუფლებამოსილი პირის მიმართ ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით (საქმე №ას-570-541-2015).

№85. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა სასაქონლო ნიშნების გამოყენებასთან დაკავშირებულ დავაში სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლების წარმოშობასა და საქონლის კონტრაფაქციულობის დასადასტურებლად მხარეთა შორის მტკიცების ტვირთის გადანაწილებასთან დაკავშირებით, ასევე საქონლისგანადგურების მოთხოვნის დაკმაყოფილების სამართლებრივი წინაპირობების თაობაზე (№ას-1285-1223-2014).

№86. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 995-ე მუხლის დანაწესთან დაკავშირებით (საქმე №ას-711-677-2015).

№87. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საწარმოო ტრავმის შედეგად მარჩენალის დაღუპვით მიყენებული ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით (საქმე №ას-789-746-2015).

№88. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა "ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ" 1980 წლის ჰააგის კონვენციის შესაბამისად არასრულწლოვანი ბავშვის  გერმანიაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით (საქმე №ას-967-916-2015).

№89. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ადვოკატის ჰონორარის ანაზღაურების წესთან დაკავშირებით (საქმე №ას-1161-1116-2016).

№90. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა სშკ-ის 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით შრომითი ურთიერთობის შეჩერების შემთხვევაში დასაქმებულის შრომის ანაზღაურების  მოთხოვნის უფლებასთან, აგრეთვე სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანების გასაჩივრების ვადასთან დაკავშირებით (სუსგ ას-1210-2018).

№91. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო ოპერაციის ფორმისა და შინაარსის გათვალისწინებით მისი კვალიფიკაციის შეცვლასთან დაკავშირებით(საქმე №Nბს-854-846(კ-16)).

№92. უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მიერ განხილული საქმეებიდან მნიშვნელოვანია საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციის იდენტიფიცირებისა და მისი დაცვის სტანდარტის თაობაზე მიღებულ განჩინებაში ასახული განმარტებები(საქმე №ბს-33-32(კ-16).

№93. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ  მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა ბუნებრივი გაზის დარიცხვის ღირებულების მართლზომიერების შეფასებასთან დაკავშირებით მარეგულირებელი ორგანოს უფლებამოსილებებზე, დარიცხვის მართლზომიერების შემოწმების წესზე, უძრავი ნივთის ახალი მესაკუთრის მიერ დავალიანების ანაზღაურების საკითხებზე(საქმე №Nბს-682-668(-14).

№94.საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის XXXIV3  თავით  გათვალისწინებული  ცალკეული დელიქტით (დანაშაულით) მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ სარჩელის  განხილვის გამარტივებულ წესთან დაკავშირებით  (საქმე №ას-1322-2018, 04 აპრილი, 2019 წელი).

№95. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა კანონის ანალოგიის, კანონის განმარტებისა და შეჯიბრებითობის პრინციპთან დაკავშირებით (საქმე №ას-559-2019, 04 დეკემბერი, 2019 წელი).

№97. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა სამოქალაქო კოდექსის 142-ე მუხლით გათვალისწინებული 10-წლიანი ხანდაზმულობის ვადის გამოყენებაზე (საქმე Nბს-100(კ-20)).

№98. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ფულის დეპოზიტზე მიღებისას ნოტარიუსის საზღაურის განსაზღვრის საკითხთან, აგრეთვე, კრედიტორის მიერ დეპოზიტზე განთავსებული ფულის კანონით დადგენილ ვადაში მიუღებლობის შემთხვევაში, ნოტარიუსის ვალდებულებებთან დაკავშირებით (საქმე №ას-468-468-2018).

№99. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა, გეოგრაფიული ადგილის სახელის არსებობა ნიშანში არის თუ არა აუცილებელი წინაპირობა, საქონლის გეოგრაფიულ წარმოშობის თაობაზე სასაქონლო ნიშნის შეცდომაში შემყვანად მისაჩნევად, ასევე  სასაქონლო ნიშნის არსებული სახით გამოყენებას საქონლის გეოგრაფიული წარმომავლობის თაობაზე შეცდომაში შეყავს თუ არა მომხმარებელი (საქმე №ას-307-2021).

№100. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ყადაღადადებული ქონების ღირებულებასა და მეწარმე სუბიექტის საგადასახადო დავალიანებას შორის დისპროპორციის საკითხზე (საქმე Nბს-881(კ-19).

მაისი 2024

  • Previous month
  • Next month
მაისი 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

banermuz

სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა

sajaro

tamashi

Tour

saqartvelossasamartloebi