სასამართლოს გადაწყვეტილებანი

ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისა და სამართლის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი. ამ და სხვა გადაწყვეტილებათა მოძებნა შესაძლებელია უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდზე.